Regulamin

REGULAMIN PLACÓWKI

 

1. Definicje.

1.1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują następujące określenia, należy je rozumieć w sposób podany poniżej, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej:

a) Organizator - „Studio Tańca ESKA” prowadzone przez Aleksandrę Wysocką;

b) Uczestnik - osoba korzystająca z Usług świadczonych przez Organizatora;

c) Klient - osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług, określonych w ofercie Organizatora, będąca jednocześnie Uczestnikiem lub zawierająca umowę w imieniu własnym na rzecz innego Uczestnika;

d) Opiekun - rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem osoby, która nie ukończyła 18 roku życia;

e) Dziecko - Uczestnik, który nie ukończył 13 roku życia;

f) Młodzież - osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia;

g) Zajęcia - zajęcia nauki tańca, określone w odrębnej ofercie, z udziałem Uczestników, prowadzone przez Organizatora;

h) Regulamin - niniejszy Regulamin.

 

2. Postanowienia ogólne.

1. Placówka jest jednostką kulturalną propagującą taniec, ruch i aktywny tryb życia.

2. Placówka świadczy następujące usługi:a) kurs dla pełnoletnich Uczestników, obejmujący naukę choreografii tańca towarzyskiego, tańca brzucha, latino solo, zumby, fitness oraz sexy dance;

b) kurs dla Dzieci, obejmujący naukę choreografii tańca towarzyskiego lub nowoczesnego;

c) kurs dla Młodzieży, obejmujący naukę choreografii tańca towarzyskiego lub nowoczesnego;

d) kurs hobby;

e) warsztaty taneczne;

f) lekcje indywidualne;

g) obozy taneczne dla Dzieci i Młodzieży.

2.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej oferty. Zmiana oferty dotycząca zakresu świadczonych usług nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

2.4 Organizator świadczy usługi na podstawie umów o świadczenie usług na czas określony, limitowany ilością godzin przeznaczonych na Zajęcia, określonych w umowie.

 3. Uczniowie.

  1. Uczniami i Uczestnikami Zajęć mogą być osoby w wieku od 3 lat.
  2. Osoby niepełnoletnie nie mogą być stroną umowy o świadczenie usług z Organizatorem.
  3. Za Uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia odpowiedzialny jest Opiekun.

 

4. Korzystanie z usług.

  1. Zajęcia dla Dzieci i Młodzieży prowadzone są w okresie roku szkolnego.
  2. Od 01 lipca do 31 sierpnia odbywają się obozy taneczne dla Dzieci i Młodzieży.
  3. Zajęcia odbywają się cyklicznie, w ilości określonej w umowie z Klientem.
  4. Zajęcia dla Dzieci i Młodzieży trwają od 45 do 60 minut dla osób początkujących i 90 minut dla osób zaawansowanych, zajęcia dla osób pełnoletnich trwają 60 lub 90 minut w zależności od rodzaju Zajęć. Lekcje indywidualne trwają 45 minut.
  5. Klienci mogą dokonywać zgłoszeń dotyczących wybranych Usług telefonicznie lub w siedzibie Placówki lub w jednej z jej filii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy recepcji. Przy dokonywaniu takiego zgłoszenia Klient zobowiązany jest podać imię i nazwisko Uczestnika, telefon kontaktowy oraz nazwę i termin wybranych Zajęć.
  6. Przed skorzystaniem przez Uczestnika z Zajęć Klient zobowiązany jest do zawarcia odpowiedniej umowy, której przedmiotem jest wybrana przez niego usługa oraz do dokonania opłaty w sposób i w wysokości określonej w umowie. Do czasu spełnienia wymogów określonych w niniejszym postanowieniu Uczestnicy nie będą mogli skorzystać z Usług.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy co do wybranego przez Klienta rodzaju Usługi lub co do jej terminu w razie, gdy grupa uczestnicząca w wybranych przez Klienta Zajęciach przekracza 20 osób.
  8. O możliwości skorzystania z wybranych Usług decyduje kolejność wpłat.
  9. Klient lub Uczestnik może dokonać zmiany grupy zajęciowej po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem, pod warunkiem, że wybrana grupa liczy mniej niż 20 osób.
  10. W razie nie wykonania Usług z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z równorzędnej Usługi zmiennej w terminie uzgodnionym z Organizatorem. W razie nieskorzystania z zaproponowanej Usługi zamiennej Organizator zobowiązany jest do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną Usługę.
  11. Informacje odnośnie wszystkich wydarzeń w Placówce będą znajdowały się na stronie internetowej www.eska-taniec.pl
  12. Uczestnicy zobowiązani są do używania obuwia zmiennego w czasie korzystania z Zajęć.
  13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Placówki i podanych do wiadomości Uczestników.
  14. Uczestnicy zobowiązani są do systematycznego uczestniczenia w Zajęciach.
  15. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.
  16. Na terenie Placówek w których prowadzone są Zajęcia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.

 5. Opłaty

5.1 Wysokość opłat za poszczególne rodzaje Usług podana jest w cenniku, udostępnionym klientowi przed zawarciem umowy.

5.2 Opłaty wnoszone są z góry, w sposób uzgodniony w umowie z Klientem. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Organizatora kwotą opłaty.

5.3 W razie rozłożenia płatności na raty Klient zobowiązany jest do terminowego opłacenia rat. Zaległość w zapłacie dwóch pełnych rat uprawnia Placówkę do wstrzymania się ze świadczeniem usług do czasu uiszczenia wszystkich płatności, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za ten czas.

5.4 Klient wyraża zgodę, aby w przypadku zwłoki z zapłatą którejkolwiek części opłat Organizator zlecił dokonanie czynności zmierzających do ściągnięcia tej należności przedsiębiorcy świadczącemu tego typu usługi. W takim przypadku Klient zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty, jakie w związku ze ściągnięciem tej należności poniesie Organizator. Klient wyraża również zgodę na przelanie przysługującej Organizatorowi wobec niego wierzytelności na inny podmiot.

6. Prawa i obowiązki Placówki

6.1 Placówka zobowiązuje się do przeprowadzenia liczby Zajęć zgodnej z Umową zawartą z Klientem.

6.2 W przypadku odwołania kursu, stałej zmiany terminu kursu, tematu, poziomu lub instruktora, na życzenie uczestników danego kursu Placówka zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci Klientom część niewykorzystanych opłat.

6.3 Placówka ma prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje Uczestników.

6.4 Placówka ma prawo odwołać Zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora prowadzącego lub zamienić termin Zajęć w wyjątkowych sytuacjach.

6.5 Placówka ma prawo do wyznaczenia zastępczych terminów Zajęć, jakie nie odbyły się z powodu dni ustawowo wolnych od pracy lub z powodu innych okoliczności niezależnych od Uczestników. Placówka uprawniona jest do wyznaczenia terminów takich zajęć w weekendy.

6.6 Jeśli ilość Uczestników danych Zajęć jest mniejsza niż 10 Placówka ma prawo odwołać Zajęcia przedstawiając grupie alternatywny termin lub połączyć grupę z inną o zbliżonym poziomie.

6.7 Placówka nie jest zobowiązana do zwrotu opłaty za Zajęcia w razie nieobecności Uczestnika, za którą Placówka nie odpowiada.

6.8 Placówka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Uczestnika w lokalu bądź na terenie budynku, w którym prowadzone są Zajęcia.

7. Rozwiązanie umowy. Odstąpienie.

7.1 Klient ma prawo do rozwiązania umowy w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

7.2 Placówka zachowuje prawo do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszenia zasad współżycia społecznego oraz norm porządkowych. Umowa uważana jest za rozwiązaną z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o rozwiązaniu umowy. W szczególności Organizator uprawniony jest do rozwiązania Umowy w razie zaległości w płatnościach jakichkolwiek dwóch pełnych rat opłaty za Usługi.

7.3 W razie rozwiązania umowy przez Organizatora z winy Klienta, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Usługi., przy czym rozwiązanie umowy z winy Klienta uważane jest również jej rozwiązanie z przyczyn dotyczących Uczestnika, na rzecz którego zawarł on umowę.

7.4 W razie rozwiązania przez Klienta umowy z przyczyn niedotyczących Organizatora, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Usługi.

7.5 Zawarcie umowy a także jej zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

8.Postanowienia końcowe.

8.1 Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Klientem a Placówką. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Placówki oraz na jej stronie internetowej. Przed podpisaniem umowy z Organizatorem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

8.2 Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Placówki oraz na jej stronie internetowej.

8.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin Zajęć lub innych usług. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu.

8.4 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika Usług. Zmiana taka nie może dotyczyć Usług w ramach umów już zawartych. Zmiana cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

8.5 Wszelkie spory dotyczące świadczonych Usług będą rozstrzygane polubownie z Dyrektorem Placówki lub przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Placówki lub według miejsca świadczenia Usługi.

Facebook

created by 8art & modern internet